De auteursrjochten fan alle wurken fan Keimpe Vlietstra lizze by de skriuwer; dat is wetlik sa regele. Fansels meie jo alles fergees lêze, mar as jo wurk fan my opfiere wolle, dan binne der kosten oan ferbûn. Yn alle gefallen wol ik graach dat jo efkes kontakt mei my opnimme.