Wolkom op myn webside

Ik skriuw al toanielteksten sûnt 1989. Jo fine op dizze webside fan al myn stikken en stikjes in koarte gearfetting. Fansels kinne jo de stikken opfreegje fia myn e-mailadres. Se meie fergees lêzen wurde, mar as jo in stik spylje wolle, graach even kontakt opnimme.


Ik wurd gauris frege foar it skriuwen fan lietteksten, mar ek foar it skriuwen fan teksten foar in folder, in brosjuere of in webside. Ik kin ek de wat dregere tema's yn begryplike taal werjaan.


Wolle jo in Nederlânske tekst oersetten hawwe yn it Frysk? Ik doch it graach foar jo.

Ik hoopje jo fan tsjinst te wêzen.

Keimpe Vlietstra
Tekstskriuwer